algemenen voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.

Kloosterwandstraat 2  6041 HJ  Roermond 

KvKnr.: 13001126  BTWnr.: NL002774887B01

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. zijn vrijblijvend en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaal-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na bestelling aan Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking onbeschadigd zijn. Voor gegraveerde producten die zonder verwijtbare fouten worden retour gezonden, wordt de vervangingswaarde van het gegraveerde onderdeel van het te retourneren bedrag afgetrokken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Na acceptatie ontvangt u binnen 14 dagen het totaalbedrag exclusief e.v.t. vervangingswaarde en de verzendkosten.
7.4 Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.5 Voor u speciaal bestelde artikelen welke specifiek benoemd worden en waarvoor in het artikel de regel "Speciaal" voor akkoord gegeven moet worden kunnen niet geretourneerd worden aangezien deze producten niet tot de standaard voorraad behoren van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.. en dus specifiek voor u besteld worden.
De levertijd van deze producten is aanzienlijk langer aangezien deze besteld moeten worden dit kan verschillen van één tot drie weken. Mocht het de langer zijn dan drie weken dan nemen wij contact met u op
7.6 Het kan zijn dat gelimiteerde producten uitverkocht zijn. In dat geval zal het door u betaalde bedrag aan u worden terugbetaald.
Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de voorraad van zijn leveranciers en probeert op een zojuist mogelijke wijze de nog te leveren producten te etaleren op zijn website.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Slenders Kantoorvakhandel V.O.F., dan wel tussen Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Slenders Kantoorvakhandel V.O.F., is Slenders Kantoorvakhandel V.O.F..nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slenders Kantoorvakhandel V.O.F.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. schriftelijk opgave doet van een adres, is Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Slenders Kantoorvakhandel v.o.f gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Slenders Kantoorvakhandel V.O.F. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.